Braaf voor Honden gevestigd te Geulle aan de Westbroek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 206902797.

Artikel 1: Begrippen, in deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Braaf voor Honden: bovengenoemde onderneming gespecialiseerd in gedrag en welzijn van honden, die aan een of meer personen cursussen en gedragstherapie aanbiedt.
 2. Diensten: hondencursussen, gedragstherapie, training, telefonische consultaties en voorlichting/adviezen voor en over gedrag en welzijn, in het bijzonder van honden, die aangeboden worden door Braaf voor Honden.
 3. Cursist/cliënt: de opdrachtgever die gebruik wenst te maken van dienst(en) van Braaf voor Honden. Tevens de wettelijke eigenaar van het/de dier(en) onder behandeling en/of verantwoordelijke voor dat dier en bevoegd om gedragsbegeleiding of een hondencursus aan te vragen.
 4. Overeenkomst/opdracht: een overeenkomst/opdracht van zelfstandige dienstverlening waarbij Braaf voor Honden zich verbindt aan de cliënt d.m.v. het aanbieden van haar diensten tegen een overeengekomen vergoeding.
 5. Contractperiode: de vooraf bepaalde en overeengekomen tijdsduur van de diensten van Braaf voor Honden in de vorm van één of meer afspraken m.b.t. gedragstherapie en/of training voor honden en/of voorlichting/adviezen omtrent gedrag en welzijn van dieren en/of cursussen.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cursist/cliënt aangaat met Braaf voor Honden.
 2. Overeenkomst/opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Braaf voor Honden middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Bij afspraak na telefoongesprek of mail ontvangt de cursist/cliënt op het door de cursist/cliënt aangegeven mailadres een bevestigingsmail met de overeengekomen afspraak.
 3. In het geval van een hondencursus is de cursist na aanmelding verplicht het verschuldigde cursusgeld per bank te voldoen 14 dagen vóór de eerste lesdag.
 4. In geval van niet tijdige betaling behoudt Braaf voor Honden zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan de hondencursus.
 5. Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij Braaf voor Honden heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.
 6. Er zijn geen toezeggingen door Braaf voor Honden gedaan indien deze niet schriftelijk bevestigd zijn door Braaf voor Honden.

Artikel 3: Uitvoering van de diensten

 1. Braaf voor Honden staat in voor het onderhouden van haar kennis, vaardigheden en deskundigheid om haar diensten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.
 2. De cursist/cliënt zal naar beste kunnen en voor zover mogelijkheden het toelaten, ten minste tijdens de duur van de diensten, de gegeven aanwijzingen, adviezen en praktische handvatten van Braaf voor Honden opvolgen. Ook zal de cursist/cliënt zich hierbij richten op het verbeteren/in stand houden van goed welzijn van zijn dier(en), in lijn met de visie van Braaf voor Honden.
 3. Dieren die door Braaf voor Honden bezocht en behandeld zullen worden en dieren die deelnemen aan cursussen, dienen vrij te zijn (gevaccineerd of via titerbepaling) van besmettelijke ziektes of parasieten.

Artikel 4: In aanmerking komen voor een hondencursus

 1. Braaf voor Honden bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus of cursusdag uit het aanbod van Braaf voor Honden.
 2. Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoudt Braaf voor Honden het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor de betreffende cursus.
 3. Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door een ouder of voogd.
 4. Braaf voor Honden bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat hond een risico vormt voor de andere deelnemers en honden. Dit houdt onder andere de gezondheid van de deelnemers en honden in.
 5. Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van een platte halsband of een tuig met gesp- of steeksluiting. Slipkettingen, prikbanden, half checks en dergelijke zijn niet toegestaan op het terrein van Braaf voor Honden.
 6. De cursist komt pas in aanmerking voor de cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inentingen. Dit betekent voor de puppycursus dat de tweede vaccinatie reeds gezet is.
 7. Voor aanvang van de cursus vraagt Braaf voor Honden naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de cursus.
 8. Door de cursist meegebrachte bezoekers zijn, in overleg, welkom op de door Braaf voor Honden aangewezen plek. Bezoekers dienen minimaal 48 uur van tevoren schriftelijk worden aangemeld. Braaf voor Honden zal hierop schriftelijk aangeven of dit mogelijk is.

Artikel 5: Annulering van de cursuslessen

 1. Doorgang van de training wordt bepaald door de Braaf voor Honden. Wanneer een les niet doorgaat zal de trainer/instructeur tijdig telefonisch of schriftelijk afmelden. Wanneer de trainer/instructeur niet heeft afgemeld gaat de les door. Lessen die door de Braaf voor Honden zijn afgelast worden verschoven.
 2. De cursist dient minimaal 24 uur van tevoren aan te geven wanneer hij/zij niet in staat is bij de les aanwezig te zijn.
 3. Afgelasting dient telefonisch of per e-mail via selma@braafvoorhonden.nl te geschieden.
 4. Door de cursist afgelaste lessen komen automatisch te vervallen. Inhalen van lessen kan alleen bij hoge uitzondering en in goed overleg met de hondenschool per mail. Er zal in geen geval restitutie van gemiste lessen plaatsvinden.
 5. Als de cursist vanwege persoonlijke omstandigheden niet verschijnt op de afgesproken training is dit eveneens voor rekening van de cursist.
 6. Bij een groepsles heeft de cursist het recht een vervanger in zijn/haar plaats te sturen, als deze op de hoogte van de oefeningen is.
 7. Bij ziekte/afwezigheid van de trainer:
 8. zal Braaf voor Honden een vervangende trainer/instructeur regelen; of
 9. haalt de trainer/instructeur de betreffende les op een nader te bepalen datum/tijdstip in.

Artikel 6: Wijziging of beëindiging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens het uitvoeren van diensten blijkt, dat het gewenst is om de contractperiode te verlengen, dan kunnen Braaf voor Honden en de cursist/cliënt in onderling overleg de overeenkomst aanpassen conform artikel 2.
 2. Tussentijdse beëindiging is mogelijk na overeenstemming tussen Braaf voor Honden en cursist/cliënt.
 3. Braaf voor Honden kan eenzijdig beslissen de overeenkomst tussentijds te beëindigen wanneer het vertrouwen tussen haar en de cursist/cliënt op ernstige wijze is verstoord, de cursist/cliënt op dusdanige manier met zijn/haar dier(en) omgaat dat dit tegenstrijdig is met de werkwijze van Braaf voor Honden (a) of wanneer zij het nodig acht om de cursist/cliënt door te verwijzen naar derden (b).
  a) Indien het vertrouwen tussen Braaf voor Honden en de cursist/cliënt ernstig is verstoord of de cursist/cliënt op een dusdanige manier met zijn/haar dier omgaat dat dit tegenstrijdig is met de werkwijze van Braaf voor Honden, zal zij, alvorens het beëindigen van de overeenkomst, de cursist/cliënt hierover informeren, tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.
  b) Indien Braaf voor Honden tijdens het uitvoeren van haar diensten beslist dat het nodig is om de cursist/cliënt voor verdere behandeling door te verwijzen naar derden, zal zij, alvorens hiertoe over te gaan, de cursist/cliënt hier uitgebreid over informeren en haar beslissing duidelijk motiveren. Bovendien zal ook in dit geval alleen de vergoeding naar rato van reeds uitgevoerde diensten bij de cursist/cliënt in rekening worden gebracht.
 4. Braaf voor Honden behoudt zich het recht voor een cursist/cliënt te weigeren wanneer een cursist/cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde therapie of cursus of wanneer enige vorm van therapie/cursus onmogelijk blijkt.
 5. Braaf voor Honden kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen beëindigen indien:
  a) de cursist/cliënt in staat van faillissement wordt verklaard;
  b) de cursist/cliënt (voorlopige) rechtelijke uitstel van betaling (surseance) wordt verleend;
  c) de cursist/cliënt wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf wegens een strafbaar feit;
  d) de cursist/cliënt handelt in strijd met de wet.
 6. De overeenkomst eindigt automatisch van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode, zonder dat opzegging door één van beide partijen is vereist.

Artikel 7: Vergoedingen

 1. Braaf voor Honden heeft recht op een vergoeding voor haar diensten, welke bij de overeenkomst van zelfstandige dienstverlening is vastgesteld.
 2. Het tot stand komen van de overeenkomst conform artikel 2, leidt altijd onverkort tot een verplichting van betaling. Dit geldt zowel voor de hondencursus als voor gedragstherapie.
 3. Braaf voor Honden bepaalt hoe de vergoeding voldaan dient te worden (contant of per bankoverschrijving) vóór de aangegeven vervaldatum op de betreffende factuur.
 4. Indien de klant de hondencursus voor bekendmaking van de cursusdata eenzijdig annuleert, is dit kosteloos. Als de klant eenzijdig annuleert na bekendmaking van de cursusdata, wordt er 50% van de totale kosten in rekening gebracht.  
 5. Indien de cliënt een gemaakte afspraak voor gedragstherapie binnen 7 dagen voor aanvang van de afspraak eenzijdig annuleert, wordt er 50% van de totale kosten in rekening gebracht.
 6. Indien de cliënt een gemaakte afspraak voor gedragstherapie echter binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak eenzijdig annuleert, blijft de volledige betalingsverplichting in stand.
 7. Indien Braaf voor Honden door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, probeert Braaf voor Honden de cursist/cliënt daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Indien de cursist/cliënt dit bericht van annulering onverhoopt niet tijd ontvangt, kan hij geen rechten ontlenen aan het niet ontvangen van het bericht van annulering.
 8. Cursist/cliënt is in verzuim als deze niet betaalt voor of op de uiterste betaaldatum. Als de factuur na 2 of meer betalingsherinneringen niet is betaald, kan Braaf voor Honden de overeenkomst ontbinden. Ook kan Braaf voor Honden vanaf dat moment de wettelijk toegestane incassokosten in rekening brengen en/of de vordering uit handen geven aan een incassobureau. Cursist/cliënt is daarnaast, vanaf het moment van ontbinding, vertragingsrente, gelijk aan de wettelijke rente conform artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek, verschuldigd aan Braaf voor Honden.
 9. Eventuele klachten op de factuur dienen Braaf voor Honden te bereiken binnen de 8 dagen vanaf ontvangst van de factuur.

Artikel 8: Niet-nakoming

 1. Als Braaf voor Honden, of als de cursist/cliënt zich niet houdt aan één of meer verplichtingen, mag de andere partij de nakoming van de daartegenover staande verplichting(en) opschorten, voor zover en zoveel de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Als Braaf voor Honden of de cursist/cliënt zich ook na aanmaning niet houdt aan één of meer verplichtingen uit de overeenkomst, kan de andere partij de overeenkomst ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis dat niet rechtvaardigt.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Braaf voor Honden stelt al het mogelijke in het werk om de actualiteit en juistheid van de door haar verstrekte informatie en/of adviezen te waarborgen. Gebruikmaken van deze informatie en/of adviezen, gebeurt echter altijd voor eigen rekening en risico. Braaf voor Honden zal in alle redelijkheid haar uiterste best doen om het gewenste resultaat van de behandeling te bereiken. Daarnaast zal zij een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verandering van het gedrag van het dier. Braaf voor Honden is niet aansprakelijk voor het uitblijven van het door de cursist/cliënt gewenste resultaat. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
 2. Braaf voor Honden is niet aansprakelijk voor welke schade/letsel dan ook aan u, uw eigendommen, uw dier(en) of derden, opgedaan tijdens het uitvoeren, voor of na de afgenomen dienst.
 3. Deelname aan gedragstherapie, trainingen en cursussen van Braaf voor Honden gebeurt op eigen risico.
 4. De cursist/cliënt is te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn dier(en). Het sluiten van een overeenkomst met Braaf voor Honden verandert niets aan de risicoaansprakelijkheid van de cursist/cliënt en/of derden voor door een dier aangebrachte schade conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek 6, artikel 179 (NL) of Burgerlijk Wetboek artikel 1385 (BE).
 5. De cursist/cliënt is verplicht een passende aansprakelijkheidsverzekering te hebben voor het dier onder behandeling en/of voor het dier dat deelneemt aan een cursus. Meer concreet dient de cursist/cliënt een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (NL) of een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BE) te hebben afgesloten voor het dier.

Artikel 10: Geheimhouding

 1. Braaf voor Honden zal alle haar verstrekte informatie als vertrouwelijk behandelen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie of bij nadrukkelijk verzoek van de cursist/cliënt.
 2. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cursist/cliënt en uitsluitend wanneer Braaf voor Honden ervan overtuigd is, dat de belangen van de cursist/cliënt en het dier/de dieren of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.
 3. In het geval van gedragstherapie wordt het rapport, opgesteld door Braaf voor Honden, altijd en zonder vooraf overleg gedeeld met de behandelend dierenarts.
 4. Braaf voor Honden zal ontvangen en gemaakte video- en of fotomateriaal tijdens gedragstherapie en training niet gebruiken voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling, tenzij de cursist/cliënt hier schriftelijke of mondeling toestemming voor heeft gegeven.
 5. Braaf voor Honden behoudt het recht de door de uitvoering van haar diensten toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.

Artikel 11: Intellectueel eigendom (o.a. auteursrecht)

 1. Alle door Braaf voor Honden verstrekte stukken, zoals cursusmateriaal, adviezen, methoden, stappenplannen, hulpmiddelen, beeldmateriaal/illustraties, verslagen, en richtlijnen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cursist/cliënt inzake de diensten van Braaf voor Honden en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Braaf voor Honden worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.

Artikel 12: Terbeschikkingstelling van informatie door cursist/cliënt

 1. De cursist/cliënt is gehouden alle informatie, welke Braaf voor Honden naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van het verleende advies, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De cursist/cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Braaf voor Honden ter beschikking gestelde informatie, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 2. Verwerking van persoonlijke gegevens (‘persoonsgegevens’) gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 3. Verantwoordelijk voor het registreren van uw persoonsgegevens is Braaf voor Honden, gevestigd in Geulle.
 4. Braaf voor Honden verwerkt persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:
  a) Voor het uitvoeren van de diensten waarvoor zij wordt ingeschakeld.
  b) Om te voldoen aan administratieve verplichtingen die de wet aan haar stelt.
 5. Voor de hiervoor genoemde verwerkingen van gegevens bestaan de volgende grondslagen:
  a) wettelijke plicht;
  b) uitvoering van de overeenkomst van opdracht.
 6. Persoonsgegevens die worden verkregen in het kader van de uitvoering van de opdracht worden bewaard voor de duur van de wettelijke bewaarplicht.
 7. Op basis van de wet heeft de cursist/cliënt in bepaalde gevallen het recht op:
  a) inzage in alle persoonsgegevens die Braaf voor Honden van hem/haar heeft opgeslagen;
  b) verbetering en aanvulling van zijn/haar persoonsgegevens zodat fouten of onjuistheden kunnen worden hersteld;
  c) verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens of tijdelijke opschorting van de verwerking ervan;
  d) het ontvangen van een digitaal bestand van alle persoonsgegevens die Braaf voor Honden van hem/haar bewaart zodat hij/zij deze aan een andere partij kan overdragen;
  e) het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in het geval hij/zij van mening mocht zijn dat de bepalingen van deze verklaring of van de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet wordt nageleefd.
 8. Persoonsgegevens van de cursist/cliënt zijn bij Braaf voor Honden in goede handen. Braaf voor Honden treft alle beveiligingsmaatregelen die noodzakelijk zijn om inbreuk op deze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.
 9. De cursist/cliënt heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het registreren van zijn/haar persoonsgegevens. Hij/zij kan daarvoor een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indienen.
 10. Deze privacyverklaring treedt in werking op 22 oktober 2023. Braaf voor Honden behoudt het recht om deze te wijzigen.
 11. Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 5 jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

Artikel 13: Klachten

 1. Indien de cursist/cliënt niet tevreden is over Braaf voor Honden of over de geleverde diensten van Braaf voor Honden, dan kan de cliënt een klacht indienen bij Braaf voor Honden. Braaf voor Honden zal samen met de cursist/cliënt proberen het probleem op te lossen.

Artikel 14: Slotbepalingen van deze algemene voorwaarden

 1. Braaf voor Honden behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De versie van de voorwaarden, die geldt, is de versie die te vinden is op www.braafvoorhonden.nl ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Alle kosten die Braaf voor Honden zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk dient te maken tot behoud van haar rechten met betrekking tot invordering van door cursist/cliënt verschuldigde bedragen komen ten laste van de cursist/cliënt.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vallen alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn onder Nederlands recht. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.