Laatst gewijzigd: 22-07-2019

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden verstaan wij onder:

1 Braaf voor Honden: Jongen Jos, gespecialiseerd in gedrag en welzijn van honden en eigenaar van Braaf voor Honden, gevestigd te Geulle (NL), ondernemingsnummer 206902797.

2 Diensten: gedragstherapie, training, telefonische consultaties en voorlichting/adviezen voor en over gedrag en welzijn, in het bijzonder van honden, die aangeboden worden door Braaf voor Honden.

3 Cliënt: de opdrachtgever die gebruik wenst te maken van dienst(en) van Braaf voor Honden. Tevens de wettelijke eigenaar van het/de dier(en) onder behandeling en/of verantwoordelijke voor dat dier en bevoegd om gedragsbegeleiding aan te vragen. 

4 Overeenkomst: een overeenkomst van zelfstandige dienstverlening waarbij Braaf voor Honden zich verbindt aan de cliënt d.m.v. het aanbieden van haar diensten tegen een overeengekomen vergoeding.

5 Contractperiode: de vooraf bepaalde en overeengekomen tijdsduur van de diensten van Braaf voor Honden in de vorm van één of meer afspraken m.b.t. gedragstherapie en training voor honden en/of voorlichting/adviezen omtrent gedrag en welzijn van dieren.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden en de totstandkoming van deze overeenkomst

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de cliënt gewenste en afgenomen diensten van Braaf voor Honden, nadat die door Braaf voor Honden zijn aanvaard. 

2.2 Een overeenkomst komt tot stand wanneer Braaf voor Honden en de cliënt digitaal/schriftelijk een afspraak maken over aangeboden diensten van Braaf voor Honden. Bij afspraak na telefoongesprek ontvangt de cliënt op het door de cliënt aangegeven mailadres een bevestigingsmail met de overeengekomen afspraak en tarieven.

2.3 Opname in het agendasysteem van Braaf voor Honden geldt als bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst. 

2.4 Er zijn geen toezeggingen door Braaf voor Honden gedaan indien deze niet schriftelijk bevestigd zijn door Braaf voor Honden.

Artikel 3: Uitvoering van diensten

3.1 Braaf voor Honden staat in voor het onderhouden van haar kennis, vaardigheden en deskundigheid om haar diensten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. 

3.2 De cliënt zal naar beste kunnen en voor zover mogelijkheden het toelaten, ten minste tijdens de duur van de diensten, de gegeven aanwijzingen, adviezen en praktische handvatten van Braaf voor Honden opvolgen. Ook zal de cliënt zich hierbij richten op het verbeteren/in stand houden van goed welzijn van zijn dier(en), in lijn met de visie van Braaf voor Honden.

3.3 Dieren die door Braaf voor Honden bezocht en behandeld zullen worden, dienen vrij te zijn (gevaccineerd of via titerbepaling) van besmettelijke ziektes of parasieten.

Artikel 4: Wijziging of beëindiging van de overeenkomst

4.1 Indien tijdens het uitvoeren van diensten blijkt, dat het gewenst is om de contractperiode te verlengen, dan kunnen Braaf voor Honden en de cliënt in onderling overleg de overeenkomst aanpassen conform artikel 2. 

4.2 Tussentijdse beëindiging is mogelijk na overeenstemming tussen Braaf voor Honden en cliënt. 

4.3 Indien de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd, zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde diensten bij de cliënt in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit is ter beoordeling van Braaf voor Honden. 

4.4 Braaf voor Honden kan eenzijdig beslissen de overeenkomst tussentijds te beëindigen wanneer het vertrouwen tussen haar en de cliënt op ernstige wijze is verstoord, de cliënt op dusdanige manier met zijn/haar dier(en) omgaat dat dit tegenstrijdig is met de werkwijze van Braaf voor Honden (a) of wanneer zij het nodig acht om de cliënt door te verwijzen naar derden (b).

a) Indien het vertrouwen tussen Braaf voor Honden en de cliënt ernstig is verstoord of de cliënt op een dusdanige manier met zijn/haar dier omgaat dat dit tegenstrijdig is met de werkwijze van Braaf voor Honden, zal zij, alvorens het beëindigen van de overeenkomst, de cliënt hierover informeren, tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

b) Indien Braaf voor Honden tijdens het uitvoeren van haar diensten beslist dat het nodig is om de cliënt voor verdere behandeling door te verwijzen naar derden, zal zij, alvorens hiertoe over te gaan, de cliënt hier uitgebreid over informeren en haar beslissing duidelijk motiveren. Bovendien zal ook in dit geval alleen de vergoeding naar rato van reeds uitgevoerde diensten bij de cliënt in rekening worden gebracht.

4.5 Braaf voor Honden behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde therapie of enige vorm van therapie onmogelijk blijkt.

4.6 Braaf voor Honden kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen beëindigen indien: 

a) de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard;

b) de cliënt (voorlopige) rechtelijke uitstel van betaling (surseance) wordt verleend;

c) de cliënt wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf wegens een strafbaar feit;

d) de cliënt handelt in strijd met de wet.

4.7 De overeenkomst eindigt automatisch van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode, zonder dat opzegging door één van beide partijen is vereist.  

Artikel 5: Vergoedingen

5.1 Braaf voor Honden heeft recht op een vergoeding voor haar diensten, welke bij de overeenkomst van zelfstandige dienstverlening is vastgesteld. 

5.2 Het tot stand komen van de overeenkomst conform artikel 2, leidt altijd onverkort tot een verplichting van betaling. 

5.3 Braaf voor Honden bepaalt hoe de vergoeding voldaan dient te worden (contant of per bankoverschrijving) vóór de aangegeven vervaldatum op de betreffende factuur.  

5.4 Indien de cliënt een gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak eenzijdig annuleert, blijft de betalingsverplichting tot stand.

Indien de cliënt een gemaakte afspraak annuleert in verband met aantoonbare overmacht (ziekte, overlijden van het dier of andere zaken welke naar het oordeel van Braaf voor Honden tot overmacht kunnen worden gerekend), wordt er 10% van de afgesproken vergoeding als administratiekosten in rekening gebracht.

5.5 Indien Braaf voor Honden door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, probeert Braaf voor Honden de cliënt daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Indien de cliënt dit bericht van annulering onverhoopt niet tijd ontvangt, kan hij geen rechten ontlenen aan het niet ontvangen van het bericht van annulering.  

5.6 Cliënt is in verzuim als deze niet betaalt voor of op de uiterste betaaldatum. Als de factuur na 2 of meer betalingsherinneringen niet is betaald, kan Braaf voor Honden de overeenkomst ontbinden.  Ook kan Braaf voor Honden vanaf dat moment de wettelijk toegestane incassokosten in rekening brengen en/of de vordering uit handen geven aan een incassobureau. Cliënt is daarnaast, vanaf het moment van ontbinding, vertragingsrente, gelijk aan de wettelijke rente conform Boek 6 artikel 119 Burgerlijk Wetboek, verschuldigd aan Braaf voor Honden. 

5.7 Eventuele klachten op de factuur dienen Braaf voor Honden te bereiken binnen de 8 dagen vanaf ontvangst van de factuur.

Artikel 6. Niet-nakoming

6.1 Als Braaf voor Honden, of als de cliënt zich niet houdt aan één of meer verplichtingen, mag de andere partij de nakoming van de daartegenover staande verplichting(en) opschorten, voor zover en zoveel de tekortkoming dat rechtvaardigt.

6.2. Als Braaf voor Honden of de cliënt zich ook na aanmaning niet houdt aan één of meer verplichtingen uit de overeenkomst, kan de andere partij de overeenkomst ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis dat niet rechtvaardigt.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Braaf voor Honden stelt al het mogelijke in het werk om de actualiteit en juistheid van de door haar verstrekte informatie en/of adviezen te waarborgen. Gebruikmaken van deze informatie en/of adviezen, gebeurt echter altijd voor eigen rekening en risico. Braaf voor Honden zal in alle redelijkheid haar uiterste best doen om het gewenste resultaat van de behandeling te bereiken. Daarnaast zal zij een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verandering van het gedrag van het dier. Braaf voor Honden is niet aansprakelijk voor het uitblijven van het door de cliënt gewenste resultaat. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan. 

7.2 Braaf voor Honden is niet aansprakelijk voor welke schade/letsel dan ook aan u, uw eigendommen, uw dier(en) of derden, opgedaan tijdens het uitvoeren, voor of na de afgenomen dienst. 

7.3 Deelname aan gedragstherapie en trainingen van Braaf voor Honden gebeurt op eigen risico. 

7.4 De cliënt is te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn dier(en). Het sluiten van een overeenkomst met Braaf voor Honden verandert niets aan de risicoaansprakelijkheid van de cliënt en/of derden voor door een dier aangebrachte schade conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek 6, artikel 179 (NL) of Burgerlijk Wetboek artikel 1385 (BE).

7.5 De cliënt wordt geadviseerd een passende aansprakelijkheidsverzekering te hebben voor het/de dier(en) onder behandeling. Meer concreet is het raadzaam dat het dier meeverzekerd is bij een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (NL) of een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BE).

Artikel 8: Geheimhouding

8.1 Braaf voor Honden zal alle haar verstrekte informatie als vertrouwelijk behandelen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie of bij nadrukkelijk verzoek van de cliënt. 

8.2 Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer Braaf voor Honden ervan overtuigd is, dat de belangen van de cliënt en het dier/de dieren of de omgeving hiermee zullen zijn gediend. 

8.3 Braaf voor Honden zal ontvangen en gemaakte video- en of fotomateriaal tijdens gedragstherapie en training niet gebruiken voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling, tenzij de cliënt hier schriftelijke of mondeling toestemming voor heeft gegeven. 

8.4 Braaf voor Honden behoudt het recht de door de uitvoering van haar diensten toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt gebracht. 

Artikel 9: Intellectueel eigendom (o.a. auteursrecht)

9.1 Alle door Braaf voor Honden verstrekte stukken, zoals adviezen, methoden, stappenplannen, hulpmiddelen, beeldmateriaal/illustraties, verslagen, en richtlijnen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt inzake de diensten van Braaf voor Honden en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Braaf voor Honden worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.


Artikel 10: Terbeschikkingstelling van informatie door cliënt

10.1 De cliënt is gehouden alle informatie, welke Braaf voor Honden naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van het verleende advies, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Braaf voor Honden ter beschikking gestelde informatie, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. 

10.2 Verwerking van persoonlijke gegevens (‘persoonsgegevens’) gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

10.3 Verantwoordelijk voor het registreren van uw persoonsgegevens is Braaf voor Honden, gevestigd in Geulle. 

10.4 Braaf voor Honden verwerkt persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden: a. Voor het uitvoeren van de diensten waarvoor zij wordt ingeschakeld. b. Om te voldoen aan administratieve verplichtingen die de wet aan haar stelt. 

10.5 Voor de hiervoor genoemde verwerkingen van gegevens bestaan de volgende grondslagen: Wettelijke plicht;

Uitvoering van de overeenkomst van opdracht;

10.6 Persoonsgegevens die worden verkregen in het kader van de uitvoering van de opdracht worden bewaard voor de duur van de wettelijke bewaarplicht.

10.7 Op basis van de wet heeft de cliënt in bepaalde gevallen het recht op:

Inzage in alle persoonsgegevens die Braaf voor Honden van hem/haar heeft opgeslagen;

Verbetering en aanvulling van zijn/haar persoonsgegevens zodat fouten of onjuistheden kunnen worden hersteld;

Verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens of tijdelijke opschorting van de verwerking ervan;

Het ontvangen van een digitaal bestand van alle persoonsgegevens die Braaf voor Honden van hem/haar bewaart zodat hij/zij deze aan een andere partij kan overdragen;

Het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in het geval hij/zij van mening mocht zijn dat de bepalingen van deze verklaring of van de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet wordt nageleefd.

10.8 Persoonsgegevens van de cliënt zijn bij Braaf voor Honden in goede handen. Braaf voor Honden treft alle beveiligingsmaatregelen die noodzakelijk zijn om inbreuk op deze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. 

10.9 De cliënt heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het registreren van zijn/haar persoonsgegevens. Hij/zij kan daarvoor een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indienen.

10.10 Deze privacyverklaring treedt in werking op 22 juli 2019. Braaf voor Honden behoudt het recht om deze te wijzigen.

10.11 Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 5 jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

Artikel 11: Klachten

11.1 Indien de cliënt niet tevreden is over Braaf voor Honden of over de geleverde diensten van Braaf voor Honden, dan kan de cliënt een klacht indienen bij Braaf voor Honden. Braaf voor Honden zal samen met de cliënt proberen het probleem op te lossen. 

Artikel 12: Slotbepalingen van deze algemene voorwaarden

12.1 Alle kosten die Braaf voor Honden zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk dient te maken tot behoud van haar rechten met betrekking tot invordering van door cliënt verschuldigde bedragen komen ten laste van de cliënt. 

12.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vallen alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn onder Nederlands recht.